bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut

                                                                                           Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/209/13
                                                                                                                    Rady Miejskiej w Łabiszynie
                                                                                                                         z dnia 24 kwietnia 2013 r.

S T A T U T
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ- PRZYCHODNIA W ŁABISZYNIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Przychodnia w Łabiszynie, zwany dalej "Zakładem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej.
2. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Łabiszyn.
3. Siedzibą Zakładu jest Łabiszyn.
4. Podmiot realizuje świadczenia zdrowotne w oparciu o przedsiębiorstwo pod nazwą Przychodnia.
§ 2. Zakład działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013r. poz.217. ) i przepisów wydanych na jej podstawie,
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ),
4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.),
5) uchwały NR XXXIII/265/2002 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie,
6) niniejszego statutu,
7) innych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej.
§ 3. 1. Obszarem działania Zakładu jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Zakład zobowiązany jest udzielać świadczeń zdrowotnych każdej osobie, w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia.

Rozdział 2.
Cele i zadania Zakładu

§ 4. 1. Zakład jest podmiotem leczniczym prowadzącym działalność leczniczą polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
2. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne udzielane przez Zakład obejmują świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz stomatologii.
3. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych odbywa się w pomieszczeniach przedsiębiorstwa lub w miejscu pobytu pacjenta.
§ 5. Do zadań Zakładu należy:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w szczególności:
a) badanie i porada lekarska,
b) leczenie,
c) rehabilitacja lecznicza,
d) opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem,
e) opieka nad noworodkiem,
f) badania diagnostyczne,
g) pielęgnacja chorych,
h) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
i) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne i szczepienia ochronne.
2) Prowadzenia działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.
§ 6. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie , za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, w przepisach odrębnych.
§ 7. Zakład uzyskuje przychody z wynajmowania lokali użytkowych.
§ 8. Przy wykonywaniu swoich zadań Zakład współdziała w szczególności z:
1) jednostkami samorządu terytorialnego,
2) innymi podmiotami leczniczymi,
3) fundacjami i stowarzyszeniami,
4) osobami fizycznymi
5) instytucjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 3.
Organy Zakładu

§ 9. Organami Zakładu są:
1) Dyrektor
2) Rada Społeczna.
§ 10. 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zakładu.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Zakładu i ponosi za nie
odpowiedzialność.
3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu .
4. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Burmistrz Łabiszyna na podstawie obowiązujących przepisów.
5. W czasie nieobecności Dyrektora Zakładu zastępuje go upoważniona przez niego osoba.
§ 11. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający należyte wykonywanie świadczeń zdrowotnych w warunkach i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami,
2) należyta gospodarka mieniem,
3) bieżący nadzór nad wykonywaniem przez Zakład zadań statutowych,
4) organizowanie pracy podległego personelu ,
5) opracowanie planów strategicznych,
6) kierowanie zadaniami wykonywanymi na potrzeby obronności państwa,
7) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz niniejszym Statucie.
§ 12. 1. Przy Zakładzie działa Rada Społeczna.
2. Rada Społeczna, zwana dalej „Radą” jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.
3. Radę w składzie 5 osób powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie
podmiot tworzący.
4. W skład Rady wchodzą:
1) jako przewodniczący – Burmistrz Łabiszyna lub osoba przez niego wyznaczona,
2) jako członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Kujawsko - Pomorskiego,
b) członkowie wybrani przez Radę Miejską w Łabiszynie w liczbie trzech osób .
5. Członkiem Rady nie może być osoba zatrudniona w Zakładzie.
6. Rada jest powoływana na okres 4 lat.
7. Członkowie Rady Społecznej podlegają odwołaniu przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
1) zatrudnienia w Zakładzie,
2) podjęcia zatrudnienia lub pełnienia funkcji mogących pozostawać w sprzeczności z interesami Zakładu lub podmiotu ją tworzącego albo podmiotu, który wyznaczył członka do Rady,
3) niemożności uczestnictwa w posiedzeniach Rady Społecznej z uwagi na stan zdrowia,
4) prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
5) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej.
6) Członkostwo w Radzi Społecznej wygasa w razie śmierci członka Rady.
§ 13. Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny ,nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznania Dyrektorowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem.
2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego.
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
§ 14. 1. Posiedzenia Rady zwołuje i prowadzi przewodniczący.
2. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy, sposób podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół.
§ 15. 1. Rada Społeczna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym,zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Rady, w tym przewodniczącego.
2. Do ważności uchwały konieczne jest zawiadomienie o zebraniu wszystkich członków Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
§ 16. 1. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.
2. W przypadku wniesienia odwołania przewodniczący Rady Społecznej przedkłada podmiotowi tworzącemu przedmiotową uchwałę wraz z jej uzasadnieniem oraz kompletem akt sprawy.

Rozdział 5.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 17. 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzy przedsiębiorstwo o nazwie Przychodnia, w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) Przychodnia w Łabiszynie,
2) Punkt Lekarski w Lubostroniu.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, jego jednostki i komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zaopioniowany przez Radę Społeczną Zakładu.
§ 18. Organizację wewnętrzną , zakres działania komórek organizacyjnych Przychodni oraz sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane w ustawie lub statucie określa Regulamin Organizacyjny.

Rozdział 6.
GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU

§ 19. 1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego.
2. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.
§ 20. Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu , po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Łabiszynie.
§ 21. 1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie
nieruchomościami i majątkiem własnym otrzymanym i zakupionym.
2. Zbycie, oddanie w dzierżawę ,najem , użytkowanie oraz użyczenie majątku trwałego Zakładu może być dokonane przez zakład na zasadach określonych przez podmiot tworzący.
§ 22. Zakład utrzymywany jest z wpływów pochodzących z realizacji kontraktów zawartych na wykonanie usług medycznych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.
§ 23. Zakład może uzyskiwać środki finansowe na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.
§ 24. Zakład sporządza Bilans i ustala wynik finansowy działalności, prowadzi rachunek dochodów i kosztów, na zasadach określonych w oddzielnych przepisach.
§ 25. 1. Zakład decyduje o podziale zysku.
2. Decyzję o podziale zysku podejmuje Dyrektor Zakładu po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej i zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Radę Miejską w Łabiszynie

Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26. 1. Nadzór nad Zakładem sprawuje Rada Miejska w Łabiszynie.
2. Wszelkie zmiany dotyczące Zakładu, jego lokalizacji wymagają zmian w statucie.
3. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie nadania przez podmiot tworzący.
4. Likwidacja Zakładu następuje w drodze uchwały podmiotu tworzącego.
§ 27. W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności leczniczej i przepisy wydane na jej podstawie oraz Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny.Opublikował: Julita Delbowska
Publikacja dnia: 10.06.2013
Podpisał: Julita Delbowska
Dokument z dnia: 10.06.2013
Dokument oglądany razy: 2 689
porno porno porno porno porno porno film porno film